Z analýzy činnosti našich poslanců - část třetí

III. Vývoj práce poslanců v čase

V poslední části analýzy činnosti našich poslanců jsme zkoumali, zda se chování poslanců během posledních 12 let měnilo nebo bylo přibližně stejné. Zkoumali jsme data pro některé z indikátorů uvedených v předchozích dvou částech analýzy za 3. (1998-2002), 4. (2002-2006) a 5. (2006-2010) volební období.

Aktivita při hlasování PSP

Hlasováním vyjadřují poslanci svůj souhlas či nesouhlas s navrhovanými zákony a aktivně tak reprezentují zájmy svých voličů. Z chování poslanců lze vypozorovat 5 rozdílných situací – poslanec se aktivně zapojil do hlasování (tedy přihlásil do systému a hlasoval buď Ano, Ne nebo se zdržel), poslanec nebyl přihlášen do systému a poslanec se z hlasování omluvil. Z dat za volební období 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010 lze pozorovat snížení aktivní participace poslanců při hlasování.

Průměrné aktivní hlasování v PSP

1998-2002

73,50%

2002-2006

65,91%

2006-2010

65,03%

Obdobný trend lze vypozorovat i při zkoumání průměrného omlouvání poslanců z hlasování - narůstá počet absencí.

Navržené a schválené zákony průměrného poslance

1998-2002

0,21%

2002-2006

3,61%

2006-2010

4,39%

Členství ve výborech

Během minulých 3 volebních období se postupně zvyšoval počet výborů (čtvrtý sloupec tabulky), což se samozřejmě projevilo na zvyšujícím se průměrném množství výborů, kterých je poslanec členem (druhý sloupec tabulky). V 5. volebním období byla většina poslanců členem alespoň 2 výborů oproti 3. a 4. volebnímu období, kdy byla většina členem pouze jednoho výboru (třetí sloupec tabulky).

Členství ve výborech

Období

Průměr

Modus

Počet výborů

1998-2002

1,4

1

14

2002-2006

1,5

1

15

2006-2010

1,7

2

18

Počet navržených a schválených zákonů

Počet zákonů, které průměrný poslanec navrhl a které se mu podařilo prosadit, se za sledovaná období příliš nezměnil. V 5. volebním období lze pak vypozorovat, že byli poslanci méně úspěšní při prosazování navržených zákonů.

Průměrné omlouvaní z hlasování v PSP

Období

Schválené

Navržené

Podíl

1998-2002

4,28

10,99

38,93%

2002-2006

3,70

9,52

38,92%

2006-2010

3,94

12,59

31,30%

Zpravodajství k tiskům

Za jeden z indikátorů kompetencí a aktivity poslance lze považovat funkci zpravodaje k tiskům. Lze předpokládat, že tato role je spíše určována kompetentním jedincům, kteří se v dané problematice orientují a mají o daných zákonech přehled (vzhledem k negativní korelaci neúčasti na schůzích výborů a funkce zpravodaje k tiskům to i do určité míry koresponduje s předpokladem, že aktivnější poslanci na výborech (tedy ti s nižší neúčastí) budou pravděpodobně lépe informovaní). Ve sledovaném období lze vypozorovat snižující se počet tisků, ke kterým byl průměrný poslanec zpravodajem.

Zpravodajství k tiskům

1998-2002

7,56

2002-2006

6,35

2006-2010

5,30

Vystoupení na schůzích poslanecké sněmovny

Jednou z důležitých povinností poslanců při reprezentaci svého elektorátu je účast na schůzích PSP a aktivní participace v diskuzi o projednávaných zákonech. Zatímco se počet vystoupení průměrného poslance v 5. volebním období na schůzích PSP zvýšil oproti 3. volebnímu období (třetí řádek tabulky), zvýšilo se procento poslanců, kteří se vystupovaní na schůzích PSP vyhýbají (4. a 5. řádek).

Počet vystoupení na schůzích PSP

 

1998-2002

2002-2006

2006-2010

průměrný počet vystoupení

100,86

93,03

163,41

0

0,49%

2,95%

5,36%

méně než 10

4,37%

8,86%

12,50%

méně než průměr

69,90%

66,24%

66,52%

(Poznámka: třetí řádek tabulky ukazuje počet vystoupení průměrného poslance za dané volební období a čtvrtý až sedmý řádek ukazují podíl poslanců, kteří nevystoupili ani jednou, respektive méně než desetkrát, méněkrát než byl průměrný počet vystoupení a méněkrát než byl medián počtů vystoupení.)


Z analýzy činnosti našich poslanců - část první

Z analýzy činnosti našich poslanců - část druhá